A Child Is Waiting

A Child Is Waiting (1963)  : John Cassavetes ♥♥♥

(mini Review) Burt Lancaster กับ Judy Garland ทำงานเป็นครูในโรงเรียนสอนเด็กพิเศษ ถ้าคุณพบว่าลูกรักมีความผิดปกติทางกายหรือจิต จงอย่าอับอาย อย่าทอดทิ้ง เพราะเขาจะไม่เหลือใครให้พึ่งพิงอีกแล้ว และย่อมต้องการความเอาใจใส่มากกว่าทั่วไปแน่ๆ, “ต้องดูให้ได้ก่อนตาย”

Read More