The Piano

The Piano (1993) : Jane Campion ♥♥♥♥♡

สิ่งที่ผู้หญิงต้องการจากผู้ชาย ไม่ใช่อิทธิพลครอบงำเหนือกว่า แค่คือความนุ่มนวลทะนุถนอมเอาใจใส่ อันจักกลายเป็นอำนาจต่อรองที่สามารถสานต่อไปถึงสัมพันธ์ร่วมรักทางกาย, คว้ารางวัล Palme d’Or และ Holly Hunter กวาดเรียบทุกรางวัล Best Actress “ต้องดูให้ได้ก่อนตาย”

Read More