The Martian

The Martian (2015) : Ridley Scott ♥♥♥♥

โลกยุคสมัยก่อนแบบ Robinson Crusoe หรือ Cast Away (2000) อาจใช้เพียงสันชาติญาณก็สามารถเอาตัวรอดได้ แต่ปัจจุบันและอนาคตกับ The Martian (2015) ทำให้ Matt Damon ต้องเค้นองค์ความรู้ กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ดิ้นรนให้ถึงที่สุดเพื่อยังคงมีชีวิตอยู่ได้, “ต้องดูให้ได้ก่อนตาย”

Read More