Biutiful

Biutiful (2010) : Alejandro González Iñárritu ♥♥♥

ชีวิตแม้ไม่ได้มีความ Beautiful เขียนผิดเป็น Biutiful แต่เราก็สามารถมองให้มันสวยสดงดงาม แม้ในห้วงเวลาไม่กี่วันสุดท้ายก่อนสิ้นลมหายใจก็ตาม

Read More