Bride of Frankenstein

Bride of Frankenstein (1935) United State : James Whale ♥♥♥◊

หลังจากพระเจ้าสร้างอดัมมนุษย์ชายคนแรกแล้ว เห็นว่ายังไม่มีคู่อุปถัมภ์ที่เหมาะสม จึงชักกระดูกซี่โครงอันหนึ่งของเขาออกมาแล้วสร้างให้เป็นหญิง “นี่‍แหละ กระ‌ดูกจากกระ‌ดูกของเรา เนื้อจากเนื้อของเรา จะเรียกคนนี้ว่าหญิง เพราะคนนี้ออกมาจากชาย”

Read More