Brief Encounter
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ Brief-Encounter2.jpg

ความรักที่มิอาจเปิดเผย, ความสัมพันธ์ขัดต่อศีลธรรม, อัตลักษณ์ทางเพศยังต้องปกปิดบัง, สงครามผ่านมาแล้วก็ผ่านไป, Rachmaninoff: Piano Concerto No. 2, ชีวิตเรานั้นแสนสั้น อยากทำอะไรให้รีบทำ!

Read More