Days of Heaven

Days of Heaven (1978)  : Terrence Malick ♥♥♥♥

งานภาพของหนังเรื่องนี้ ถ่ายทำตอน ‘magic hours’ ช่วงเวลาสนธยาฟ้าสว่างก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเหนือพื้นดิน และยามโพล้เพล้หลังตะวันลับขอบฟ้าแต่ยังหลงเหลือความสว่างอยู่ ด้วยเวลาเพียงไม่ถึง 25 นาทีต่อวัน ได้ผลลัพท์งานภาพที่ตราตะตรึง เห็นแสงสีทองส่องผ่านทุ่งรวงข้าว งดงามราวกับอยู่บนสรวงสวรรค์

Read More