Bruce Lee A Warrior

Bruce Lee: A Warrior’s Journey (2000)  : John Little ♥♥♥♥

(mini Review) สารคดีรวบรวมฟุตเทจภาพยนตร์เรื่องสุดท้าย Game of Death ที่สร้างไม่เสร็จของบรูซ ลี ให้ความเคารพคารวะยกย่องตำนานอย่างสมเกียรติ พร้อมนำเสนอชีวประวัติคร่าวๆ อุดมการณ์ ปรัชญา และแนวคิด พล็อตเรื่องราว ความตั้งใจของหนัง, นี่ถ้าบรูซ ลีสามารถสร้าง Game of Death ได้เสร็จสำเร็จละก็ ผมเชื่อว่าอาจถึงระดับขึ้นหิ้ง Masterpiece เลยละ

Read More