nazarin

Nazarin (1959) Mexican : Luis Buñuel ♥♥

ชะตากรรมของบาทหลวง Padre Nazario (Nazarin) ไม่ต่างอะไรกับบาทหลวงใน Diary of a Country Priest (1951) ของ Robert Bresson มากนัก ด้วยความตั้งมั่นแน่วแน่ในศรัทธา ความเชื่อและพระเจ้า แต่กลับถูกความเข้าใจผิด ได้รับปฏิบัติเหมือนคนนอกรีต ตกนรกทั้งเป็น กระนั้นนี่เป็นหนังของ Luis Buñuel จะมีหรือความตั้งใจดีที่แฝงอยู่

Read More