The Lunchbox

The Lunchbox (2013) Indian : Ritesh Batra ♥♥♥♥

“Sometimes the wrong train will get you to the right station.”

ถือเป็นความโชคดีถ้าคุณขึ้นรถไฟผิดขบวนแต่จอดสถานีที่จะลง บทเรียนจากความบังเอิญนี้สอนให้รู้ว่า มีเส้นทางเลือกอื่นมากมายในชีวิตที่สามารถเดินทางไปถึงจุดหมายได้เหมือนกัน ไม่จำเป็นต้องขึ้นลงรถไฟเลือกเส้นทางเดิมเสมอไป

Read More