The Good, the Bad and the Ugly

The Good, the Bad and the Ugly (1966) : Sergio Leone ♥♥♥♥♥

(5/1/2018) ในทัศนะของผู้กำกับ Sergio Leone มนุษย์แบ่งออกเป็นสองพวกตรงกันข้าม The Good กับ The Bad แต่ก็มีคนอีกกลุ่มที่ชอบอยู่กึ่งกลางระหว่าง นิสัยโลเล กลับกลอก ปลิ้นปล้อน เห็นอะไรตอบสนองดีกว่าก็เปลี่ยนขั้วสลับข้าง ช่างมีความอัปลักษณ์ The Ugly ในสันดานโดยแท้, “ต้องดูให้ได้ก่อนตาย”

Read More