Willy Wonka and the Chocolate Factory

Willy Wonka & the Chocolate Factory (1971) hollywood : Mel Stuart ♥♥♥♡

ดัดแปลงจากวรรณกรรมสำหรับเด็กของ Roald Dahl นักเขียนชาว British, ก่อนหน้าที่ Johnny Depp จะมารับบท Willy Wonka ใน Charlie and the Chocolate Factory (2005) ของ Tim Burton บทนี้เคยผ่านการแสดงของ Gene Wilder ผู้ล่วงลับ ที่ถือว่ายอดเยี่ยม ตราตรึง โดดเด่น และเป็นบทสร้างชื่อให้เขากลายเป็นที่รู้จักมากที่สุด

Read More