Rocco and His Brothers

Rocco and His Brothers (1960) Italian : Luchino Visconti ♥♥♥♥

Rocco และพี่น้อง (รวมทั้งแม่) อพยพจากตอนใต้ของอิตาลี ขึ้นมาอยู่เมืองมิลาน ที่ซึ่งเต็มไปด้วยตึกรามบ้านช่อง เรื่องวุ่นๆของคนบ้านนอกเข้ากรุงจึงเกิดขึ้น, หนังแนว Neorealism โดยผู้กำกับ Luchino Visconti และเพลงประกอบโดย Nino Rota

Read More