Funny Girl

Funny Girl (1968) : William Wyler ♥♥♥♡

แทบทุกสิ่งในหนังเพลงเรื่องนี้ เว่อวังอลังวิจิตรเกินไปอย่างน่าหงุดหงิด เว้นเสียแต่ความ ‘Born to Be’ ของ Barbra Streisand ช่างมีความโศภิต จริตจัดจ้าน จนมิอาจละลานสายตาไปได้แม้วินาทีเดียว

Read More