Labourer

Laborer’s Love (1922) : Zhang Shichuan ♥♥♥

หนังเงียบเต็มเรื่อง ความยาวประมาณ 20 นาที เก่าแก่ที่สุดหลงเหลือถึงปัจจุบันของประเทศจีน สร้างโดยสองผู้ก่อตั้ง ‘Founding Father’ แห่งวงการภาพยนตร์จีน Zheng Zhengqiu และ Zhang Shichuan รับชมไว้สำหรับผู้สนใจศึกษาประวัติศาสตร์

Read More