Mind Game

Mind Game (2004) : Masaaki Yuasa ♥♥♥♥♥

มันคือ ‘กลเกม’ จิตใจมนุษย์ ในการจะเอาชนะความอ่อนแอ ขลาดเขลา ขี้เกียจคร้าน ลุกขึ้นมาทำสิ่งมีตัวตน จับต้องได้ ค้นพบเป้าหมายชีวิต และไม่คิดสูญเสียใจภายหลัง, มึนเมาไปกับอนิเมะแนว Psychedelic เจ๋งเป้งระดับ Masterpiece

Read More