Nosferatu, eine Symphonie des Grauens
nosferatu

หนังเงียบเรื่องนี้แม้จะไม่สามารถหลอกหลอนผู้ชมรุ่นใหม่ๆได้แล้ว แต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นกระแสนิยมแวมไพร์ ท่านเคาน์แดร็กคูล่า ที่ใครๆต้องเคยรับรู้จัก และถือเป็นผลงาน Masterpiece แห่งยุคสมัย German Expressionism

Read More