vivre sa vie

Vivre sa vie (1962) French : Jean-Luc Godard ♥♥♥♡

สิ่งที่ Jean-Luc Godard สร้างขึ้นใน My Life to Live คือการเขียนทฤษฎีปรัชญาด้วยภาษาภาพยนตร์, ด้วยแนวคิดที่ว่า ภาพยนตร์คือการสื่อสาร ที่เมื่อทำให้ผู้ชมมีความเข้าใจเป็นสากล จะเรียกว่า ‘ภาษาภาพยนตร์’ แล้วไฉนจะไม่สามารถสร้างแนวคิด/ปรัชญา ด้วยภาษาสากลนี้ได้ละ

Read More