L

สิ่งที่เป็น The Golden Age หรือ Age of Gold คือความต้องการเสียดสีประชดประชันของผู้กำกับ Luis Buñuel ต่อยุคสมัยที่มนุษย์ถูกควบคุม ครอบงำ โดยองค์กรชื่อว่าคริสตจักร ซี่งเบื้องหลังเต็มไปด้วยความคอรัปชั่น บิดเบี้ยวคำสอนสั่ง สนเพียงอ้างผลประโยชน์ความเชื่อส่วนตนเท่านั้น

Read More
Un Chien Andalou

กาลครั้งหนึ่งมีผู้กำกับนาม Luis Buñuel ตั้งคำถามถึงภาพยนตร์? มันจำเป็นต้องมีเนื้อเรื่องราว นัยยะความหมาย อยู่ในกฎกรอบระเบียบแบบแผนขนาดนั้นเลยหรือ? จีงสรรค์สร้าง An Andalusian Dog กลายมาเป็นภาพยนตร์แนว Surrealist เรื่องแรกๆของโลก

Read More