Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring

Spring, Summer, Fall, Winter… and Spring (2003) : Kim Ki-duk ♥♥♥♥♥

เกิด-แก่-เจ็บ-ตาย วงเวียนวัฏจักรชีวิตก็เหมือนฤดูกาลเคลื่อนพานผ่าน ตราบใดยังว่ายวนอยู่ในวัฏฏะสังสาร ย่อมมิอาจดิ้นหลุดพ้นบ่วงกิเลสกรรม เคยกระทำอะไรกับใครไว้สักวันย่อมต้องได้รับผลนั้นคืนตอบสนอง, “ต้องดูให้ได้ก่อนตาย”

Read More