Shiraz

Shiraz (1928) : Franz Osten ♥♥♥

ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งรัก ได้รับการยกย่องว่ามีความสวยงามที่สุดในโลก สร้างโดยสมเด็จพระจักรพรรดิ Shah Jahan อุทิศให้พระมเหสีเอก Mumtaz Mahal แต่หนังเงียบนี้คือเรื่องราวของ Shiraz หนุ่มปั้นหม้อผู้ตกหลุมรักเจ้าหญิง และออกแบบสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแม้สายตามืดมิดบอด

Read More
Taj Mahal

Taj Mahal (1963) Bollywood : M. Sadiq ♥♥♥

ถึงคนรักจะจากไป แต่ความรักจักอยู่นิรันดร์, เรื่องราวของเจ้าชายขุร์รัม (Shehzada Khurram) ต่อมาคือสมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ชะฮัน (Shah Jahan) จักรพรรดิของราชวงศ์โมกุล ผู้สร้างทัชมาฮาล สุสานหินอ่อนที่เป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักที่สวยงามที่สุดในโลก เพื่อระลึกถึงมเหสี มุมตัซ มาฮาส (Mumtaz Mahal) ที่ทรงรักมากที่สุด

Read More