The Big Road

The Big Road (1934) : Sun Yu ♥♥♥

ชายหกคนฉันท์พี่น้อง ร่วมแรงปลุกใจฝูงชนก่อสร้างทำถนนหนทาง เพื่อให้ทหารจีนสามารถเดินทัพมุ่งหน้าสู่สนามรบ ปกป้องประเทศชาติจากการรุกรานญี่ปุ่น ช่วงก่อนการมาถึงของ Second Sino-Japanese Wars

Read More