The Right Stuff

The Right Stuff (1983) : Philip Kaufman ♥♥♥♥

เริ่มต้นจาก Chuck Yeager นักบินคนแรกของโลกที่สามารถทำความเร็วเกินเสียง Supersonic (Mach 1) ตามด้วยการรวมทีมนักบินอวกาศรุ่นบุกเบิกของสหรัฐอเมริกา Mercury Seven เพื่อแข่งขันช่วงชิงความเป็นมหาอำนาจโลกในช่วงสงครามเย็น, “ต้องดูให้ได้ก่อนตาย”

Read More