The Swapper

The Swapper (2013) ♥♥♥◊

คงไม่มีเกมไหนที่ให้เราสร้างร่างโคลนแล้วฆ่าทิ้งอย่างเลือดเย็นได้เท่า The Swapper เกม side-scrolling มีบรรยากาศ (atmosphere) แนวแก้ปัญหา (puzzle) ซึ่งจะทำให้คุณตั้งคำถาม มนุษย์คืออะไร?, กายและจิต แยกกันได้หรือเปล่า?, และอะไรที่เป็นสิ่งบ่งบอกความเป็นตัวตนของมนุษย์?

Read More