UNDERSTANDING LEVEL

UNDERSTANDING LEVEL

หนังบางเรื่อง ใช่ว่าทุกคนจะดูได้ จากแนวคิดนี้ผมจึงสร้างหน่วยวัดความยากในการเข้าใจ หนัง/อนิเมะ/เกม เพื่อให้สามารถประเมินตัวเองท่านว่า จะสามารถเข้าใจ หนัง/อนิเมะ/เกม ได้หรือไม่

  1. Beginner [click] เหมาะกับผู้เริ่มต้น ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ไม่ได้มีความชื่นชอบก็สามารถชื่นชมได้
  2. Amateur [click] มือสมัครเล่น มีประสบการณ์มาบ้างก็สามารถเข้าใจได้ หรือตามกระแสนิยม
  3. Intermediate [click] ระดับปานกลาง เหมาะสำหรับผู้เริ่มมีความเชี่ยวชาญ เป็นประจำบ่อยครั้ง
  4. Professional [click] มีความยากที่จะเข้าใจ ต้องอาศัยประสบการณ์, การสังเกต, วิเคราะห์ และตีความถึงจะสามารถเข้าใจบริบทต่างๆได้
  5. Veteran [click] มีความลึกซึ้ง ซับซ้อน ต้องอาศัยความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ที่ต้องลงรายละเอียดในเชิงลึก