Some Like It Hot

Some Like It Hot (1959) : Billy Wilder ♥♥♥♥♡

(14/6/2019) ในบรรดาภาพยนตร์ที่มีลักษณะ ตัวละครตกอยู่สถานการณ์อันเลวร้าย แต่สุดท้ายสามารถหลบลี้หนีเอาตัวรอดได้สำเร็จทุกครั้งครา Some Like It Hot ถือว่านำพาผู้ชมไปถึงจุดสุดสูง ในระดับที่ Nobody Perfect!

Read More