It

It (2017)  : Andrés Muschietti  ♥♥♥♡

สำหรับเด็กๆ ‘ความกลัว’ เป็นอารมณ์หนึ่งที่ฝังลึกอยู่ในสัญชาติญาณหรือ Id หลบซ่อนอยู่ภายใต้ผิวน้ำ/ท่อระบายน้ำใต้ดิน แต่เมื่อใดที่พวกเขาสามารถก้าวผ่านต่อสู้เอาชนะ ก็จักลอยตัวขึ้นมาเติบโตกลายเป็นผู้ใหญ่

Read More