Dawn of the Dead

Dawn of the Dead (1978) : George A. Romero ♥♥♥♥♡

รุ่งอรุณแห่งความตาย จะพาคุณไปช็อปปิ้ง จับจ่ายใช้สอย เรียนรู้จักความต้องการขั้นพื้นฐาน และวิถีชีวิตของซอมบี้ ที่สะท้อนเสียดสีพฤติกรรม ค่านิยม ของผู้บริโภคในระบอบทุนนิยม, “ต้องดูให้ได้ก่อนตาย”

Read More