The Cameraman

ภาพยนตร์เรื่องแรกของ Buster Keaton ในสังกัดสตูดิโอ M-G-M ที่ไม่นานก็ค้นพบว่าคือสัญญานรก ถูกจำกัดอิสรภาพในความคิดสร้างสรรค์ แต่ถีงอย่างนั้น The Cameraman กลับยังสามารถสะท้อนช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านนี้ได้อย่างลุ่มลีกล้ำ

Read More