Ghost in the Shell

Ghost in the Shell (1995) : Mamoru Oshii ♥♥♥♥♡

ในยุคสมัยที่เทคโนโลยี สามารถสร้างขึ้นเพื่อทดแทนทุกสิ่งอย่างของมนุษย์ได้ (Shell) แล้วสิ่งที่เรียกว่าจิตวิญญาณ (Ghost) จะแอบซ่อนอยู่ตรงไหน? ภาพยนตร์อนิเมชั่นอภิมหาไซไฟเชิงปรัชญา ได้แรงบันดาลใจจาก Blade Runner (1982) และเป็นอิทธิพลให้ The Matrix Trilogy ชวนคุณให้ตั้งคำถามว่า ‘มนุษย์คืออะไร?’

Read More