Greed

Greed (1924) hollywood : Erich von Stroheim ♥♥♥♡

หนังเรื่องนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็น Holy Grail แห่งโลกภาพยนตร์ เป็นหนังที่ไม่สมบูรณ์เหมือนรูปปั้น Venus de Milo แต่ได้รับการยกย่องว่าเป็น masterpiece, ผมเห็นด้วยว่า Greed คือหนังที่ยอดเยี่ยม แต่ไม่สามารถตัดสินในสิ่งที่ไม่เห็นได้

Read More