Man with a Movie Camera

Chelovek s kino-apparatom (1929) : Dziga Vertov ♥♥♥♥

ร้อยเรียงวิถีชีวิตชาวรัสเซียในเมืองใหญ่ ‘City Symphony’ สอดคล้องกันไว้ด้วยการออกเดินถือกล้องถ่ายทำ ครบเครื่องทุกเทคนิคน่าจะเป็นไปได้ เรียกว่าผู้กำกับ Dziga Vertov แบกประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไว้บนบ่า

Read More