The Haunting

The Haunting (1963)  : Robert Wise ♥♥♥♥

ผู้กำกับ Martin Scorsese ยกย่องหนังเรื่องนี้ Scariest Horror Movies Of All Time สูงถึงอันดับที่ 1, ผลงาน Masterpiece ของผู้กำกับ Robert Wise สร้างขึ้นระหว่าง West Side Story (1961) กับ The Sound of Music (1965) บรรยากาศและความสวยงามระดับวิจิตรของบ้านผีสิงหลังนี้ จะทำให้คุณหลอนจับใจ

Read More