The Red Turtle

The Red Turtle (2016) : Michaël Dudok de Wit ♥♥♥♥

เต่า คือสิ่งมีชีวิตทรงภูมิด้วยปัญญา เชื่องช้าแต่มั่นคง, สีแดง คือเลือดและชีวิต, La Tortue Rouge คือภาพยนตร์อนิเมชั่นร่วมสร้างระหว่าง Wild Bunch และ Studio Ghibli ของญี่ปุ่น นำเสนอการดิ้นรน พึ่งพา ใช้ชีวิต และเอาตัวรอด เรียกได้ว่าคือ ‘ปรัชญาชีวิต’

Read More