Summer Wars

นี่คือเรื่องราวสงครามไซเบอร์ (Cyber Warfare) ที่ถูกนำมาแปรเปลี่ยนสภาพ ตีความใหม่ ‘Romanticized’ สามารถอธิบายให้คนทั่วไป(ไม่มีความรู้ด้าน IT)ก็ยังรับรู้เข้าใจได้ และอนิเมะเรื่องนี้ยังเป็นการประกาศสงครามของผู้กำกับ Mamoru Hosoda ค้นพบจุดยืน ทิศทาง เป้าหมายของตนเองในวงการ

Read More