The Counterfeiters

The Counterfeiters (2007) : Stefan Ruzowitzky ♥♥♥

หนึ่งในแผนการครองโลกของนาซี Operation Bernhard คือการปลอมแปลงธนบัตรเข้าไปในระบบหมุนเวียนเศรษฐกิจ เริ่มจากเงินปอนด์ ตามด้วยดอลลาร์ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ ‘Counterfeiters’ ล้วนเป็นชาวยิว มันจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะดึงตัวมาจากค่ายกักกัน, การันตีความยอดเยี่ยมด้วยรางวัล Oscar: Best Foreign Language Film

Read More