L

สิ่งที่เป็น The Golden Age หรือ Age of Gold คือความต้องการเสียดสีประชดประชันของผู้กำกับ Luis Buñuel ต่อยุคสมัยที่มนุษย์ถูกควบคุม ครอบงำ โดยองค์กรชื่อว่าคริสตจักร ซี่งเบื้องหลังเต็มไปด้วยความคอรัปชั่น บิดเบี้ยวคำสอนสั่ง สนเพียงอ้างผลประโยชน์ความเชื่อส่วนตนเท่านั้น

Read More