The Seven Year Itch

The Seven Year Itch (1955) : Billy Wilder ♥♥♡

จากบทวิจัยที่พอเชื่อถือได้ 7 ปี คือช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตคู่ ยังมั่นคงก็อาจอยู่ยืนยง แต่ถ้าโล้เล้ลังเลใจก็มักมีเหตุให้เลิกร้างรา แต่ข้อจำกัดภายใต้ยุคสมัย Hays Code ทำให้หนังไม่สามารถไปถึงจุดสูงสุดนั้น หลงเหลือเพียงภาพ Marilyn Monroe ถูกลมพัดกระโปรงบาน กลายเป็นตำนานชั่วนิรันดร์

Read More